ECOCARE – QUATEST 1: Kết quả thử nghiệm của Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL 1

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 1) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Kết quả thử nghiệm giành cho sản phẩm “Nước xịt kính”

Kết quả thử nghiệm giành cho sản phẩm “Nước rửa chén”

Kết quả thử nghiệm giành cho sản phẩm “Nước lau sàn”